ફોલ્ડિંગ બોક્સ

  • સરળ સંગ્રહ માટે જગ્યા બચત ફોલ્ડિંગ બોક્સ

    સરળ સંગ્રહ માટે જગ્યા બચત ફોલ્ડિંગ બોક્સ

    ફોલ્ડિંગ ક્રેટ્સ કરિયાણા માટે યોગ્ય છે, જ્યારે ઉપયોગમાં ન હોય, ત્યારે જગ્યા બચાવવા માટે તેને ફોલ્ડ કરી શકાય છે.
    સંકુચિત ક્રેટ ઘન હળવા વજનના ક્રેટ્સ છે જે સેકન્ડોમાં તૂટી શકે છે અને તેને વાપરવા માટે ખૂબ જ સરળ બનાવે છે.